tranhaianh205 5/7/2024 12:38:53 AM

Ý nào dưới đây đúng khi nói về lượng khí tự nhiên khai thác và xuất khẩu của Liên bang Nga, giai đoạn 2010-2020?
A. Lượng khí tự nhiên xuất khẩu tăng liên tục. 
B. Lượng khí tự nhiên khai thác giảm liên tục.
C. Lượng khi tự nhiên xuất khẩu tăng 1,1 lần. 
D. Lượng khí tự nhiên khai thác tăng 29,4 triệu m3.