pham.phu.nhan1979 5/7/2024 12:38:13 AM

Ý nào dưới đây đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kỳ?
A. Nền kinh tế chưa phát triển mạnh. 
B. Nền kinh tế hàng đầu thế giới.
C. Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất, nhập khẩu.
D. Nền kinh tế ứng dụng khoa học-kĩ thuật ở mức độ thấp.