nguyendung.09012001 5/7/2024 12:36:18 AM

Ý nào dưới đây đúng với đặc điểm chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ của Hoa Kỳ?
A. Nhiều trung tâm công nghiệp tập trung ở khu vực phía nam.
B. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp hiện đại, công nghiệp truyền thống. 
C. Áp dụng nhiều thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.
D. Hoạt động công nghiệp mở rộng xuống các bang ven vịnh Mê-hi-cô, Thái Bình Dương.